Klokkenluidersregeling Ontdekkracht Accountants & Adviseurs

1. Algemeen 

Ontdekkracht Accountants & Adviseurs heeft een klokkenluidersregeling opgesteld, zoals is vastgelegd in artikel 27 lid 1 en 2 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO):

 1. De accountantsorganisatie heeft een regeling die waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door de accountantsorganisatie.
 2. De in het eerste lid bedoelde regeling wordt in elk geval op de website van de accountantsorganisatie geplaatst. In geval een accountantsorganisatie niet over een website beschikt, verspreidt zij deze regeling op een andere wijze binnen de accountantsorganisatie en stuurt zij deze regeling desgevraagd toe aan personen buiten de accountantsorganisatie.

 2. Definities

In deze klokkenluidersregeling spreken we van een ‘melder’, een ‘vertrouwenspersoon’. Daarmee bedoelen wij:

 1. Melder
  Degene die een misstand onder deze regeling meldt.
 2. Vertrouwenspersoon
  Degene die de melding in behandeling neemt en onderzoekt.

3. Reikwijdte

Bij een verschil van inzicht of een klacht kun je gebruikmaken van deze klokkenluidersregeling of van onze klachtenregeling. Bij het indienen van een klacht volgens de klachtenregeling zijn jouw persoonlijke gegevens bij ons bekend. Gebruikmaken van de klokkenluidersregeling is altijd anoniem. De klachtenregeling vind je terug op onze website.

De volgende situaties vallen onder de klokkenluidersregeling:

 1. Handelingen van Ontdekkracht Accountants & Adviseurs of haar medewerkers, die leiden tot strafbare feiten.
 2. Alle andere werkelijke of vermoede overtredingen van externe wet- en regelgeving, door Ontdekkracht Accountants & Adviseurs of haar medewerkers.
 3. Alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving, door Ontdekkracht Accountants & Adviseurs of haar medewerkers.
 4. Intimidatie of dreigende intimidatie van medewerkers van Ontdekkracht Accountants & Adviseurs, door collega’s dan wel leidinggevenden.
 5. Onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie, of een dreiging daarvan.
 6. Alle situaties die naar de mening van de melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

4. Procedure

Als de melder in een situatie terechtkomt die onder de reikwijdte van deze klokkenluidersregeling valt, kan de melder contact zoeken met de vertrouwenspersoon. Alle meldingen aan de vertrouwenspersoon gaan per e-mail, via meldingen@ontdekkracht.nl. Na ontvangst van een melding is de procedure als volgt:

 1. Binnen één week bevestigt de vertrouwenspersoon de ontvangst van de melding aan de melder. In deze bevestiging staat hoe en binnen welke termijn de melding in behandeling wordt genomen.
 2. In een situatie genoemd onder 3.A. en 3.E, informeert de vertrouwenspersoon onmiddellijk de directie van Ontdekkracht Accountants & Adviseurs en de melder.
 3. De vertrouwenspersoon informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn melding en de maatregelen die zijn genomen. Als deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, geeft de vertrouwenspersoon de melder aan binnen welke termijn deze informatie krijgt over de afwerking van diens melding.
 4. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de vertrouwenspersoon afgehandeld.

5. Vertrouwelijkheid

 1. De melding, alle correspondentie hierover en de behandeling vallen onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid, tenzij de melder de vertrouwenspersoon ontheft van zijn geheimhoudingsplicht.
 2. De directie (of de vertrouwenspersoon) zorgt dat de melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld.
 3. De directie van de accountantsorganisatie garandeert dat medewerkers die meldingen aan de vertrouwenspersoon doorgeven op grond van deze klokkenluidersregeling, dat de melding op geen enkele wijze van negatieve invloed zal zijn op zijn/haar functioneren binnen de accountantsorganisatie, dan wel zijn/haar carrière.
 4. Indien een melder de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.