En dan is het Prinsjesdag 2016 geweest en zijn de plannen ontvouwd door Staatsecretaris Wiebes. Een van de hot topics is het pensioen in eigen beheer 2017 voor de directeur groot aandeelhouder (dga) en eventueel zijn/haar partner.

Wat is er aan de hand?

Vanaf 2017 is het niet meer mogelijk om pensioen binnen de eigen besloten vennootschap op te bouwen. Jarenlang een financieringsinstrument binnen de onderneming, Jarenlang een doorn in het oog van de Belastingdienst. Vanaf 2017 wordt dit pijnpunt beetgepakt en wordt de verdere opbouw afgeschaft.

Alle reeds gevormde pensioenvoorzieningen kunnen tegen een korting van de te heffen belasting worden afgekocht, 2017 (34,5%), 2018 (25%) en 2019 (19,5%). Hoe eerder, hoe hoger de korting en na 2019 dient zelfs 20% revisierente te worden betaald.

Echter voor de afkoop dienen in het boekjaar van afkoop wel de liquide middelen aanwezig te zijn. Een hoge korting kan interessant zijn, maar de heffing dient wel betaald te worden.
Veel dga’s hebben de afgelopen jaren wellicht iets te veel uit de pot gesnoept en een rekening-courant schuld aan hun B.V. opgebouwd. De afkoop van het pensioen mag verrekend worden met deze schuld echter de heffing dient betaald te worden.

Wanneer een dga al jarenlang een pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd en al op een respectabele leeftijd is gekomen zal dit een behoorlijke voorziening zijn welke afgekocht dient te worden.

Wat moet er gebeuren?

  1. Voor 2016 dient de pensioenverplichting premie vrij te worden gemaakt wanneer dit nog niet eerder is gebeurd;
  2. Gehuwde of geregistreerde partner dient expliciet toestemming te geven voor afkoop van het pensioen;
  3. Afkoop in 2017, 2018 of 2019 uitvoeren;

Voor de punten 1 en 3 zijn aandeelhoudersbesluiten nodig.
Binnen 1 maand na het besluit tot afkoop dient hiervoor een formulier te worden ingediend bij de Belastingdienst.

Om ervoor te zorgen dat de dga niet snel nog extra pensioenrechten verwerft, middels salarisverhogingen in 2016, dient de fiscale waarde van het pensioen per 31 december 2015 als uitgangspunt voor de afkoopwaarde verhoogd met de aangroei over 2016 met een maximum van 125% van de aangroei over 2015. De korting wordt alleen berekend over de waarde ultimo 2015.

Al met al is het belangrijk om een goed advies in te winnen. Zomaar afkopen is geen wijze beslissing, er dient rekening te worden gehouden met de persoonlijke en zakelijke situatie voor de komende jaren.

Voor advies omtrent uw situatie kunnen wij u adviseren. Neem gerust contact met ons op.

013-5700545 of info@ontdekkracht.nl