Btw-vrij personeel uitlenen? Nieuwe voorwaarden!

Het uitlenen van personeel, ofwel het ter beschikking stellen van personeel aan een derde, is in beginsel gewoon belast met btw. Er zijn echter uitzonderingen. Het Besluit dat betrekking heeft op die uitzonderingen op de btw-belastbaarheid, is onlangs herzien.

Medisch

Personeel in sociaal culturele sector

Personeel dat werkzaam is in de sociaal culturele sector, kan onder voorwaarden zonder heffing van btw worden uitgeleend. Aan die bestaande voorwaarden is er in dit Besluit één toegevoegd. Deze voorwaarde bepaalt dat ook de uitlener zich voor wat betreft zijn primaire activiteiten moet kunnen beroepen op de vrijstelling die in de btw geldt voor prestaties in de sociaal culturele sector. Hij mag voorts geen winst beogen of concurrentieverstorend optreden.

Let op! Deze voorwaarde gold al voor de inlener en blijft van kracht.

Nauw samenhangende prestaties

De Wet omzetbelasting kent een aantal vrijstellingen, onder andere voor medische diensten en onderwijs. Deze vrijstellingen bevatten veelal een bepaling dat ook met deze diensten ‘nauw samenhangende prestaties’ onder de vrijstelling vallen. Dit om te voorkomen dat een gering onderdeel van de prestatie wel belast zou zijn.

Definiëring

Het herziene Besluit geeft voor een aantal vrijstellingen aan wanneer het uitlenen van personeel als een ‘nauw samenhangende prestatie’ kan worden aangemerkt en dus vrijgesteld kan blijven. Uit het Besluit blijkt dat onder meer van belang is dat de vrijstelling niet leidt tot concurrentieverstoring met personeel uitlenende marktpartijen die wel btw-plichtig zijn.

Definitie ‘tijdelijk’ bij uitlenen artsen

Het herziene Besluit bevat ook een definitie van wat onder ‘tijdelijk’ moet worden verstaan bij het uitlenen van artsen in het kader van hun beroepsopleiding. Alleen als aan deze definitie wordt voldaan, blijft btw-heffing achterwege. Bepaald is dat deze periode één jaar bedraagt vanaf de datum van eerste indiensttreding na hun afstuderen.

Het nieuwe Besluit is op 29 december 2018 in werking getreden.

Heb je vragen over het uitlenen van personeel, neem dan even contact met ons op.

marlou@uwaccountant.nl